Общественная организация

«Затверджено»

Установчими зборами засновників

 громадської організації

«Єдність Донбасу»

«04» серпня 2016р.

Протокол № 1

 

СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«Єдність Донбасу»

м. Київ – 2016


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Єдність Донбасу» (далі — Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів та їх сімей, для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації — Громадська організація «Єдність Донбасу».

1.3. Скорочене найменування – ГО «Єдність Донбасу».

1.4. Назва англійською мовою –NGO «Unity of Donbass»

1.5. Громадська організація «Єдність Донбасу» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.6. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.7. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має рахунки в банках, в тому числі і в іноземній валюті, печатку, символіку та інші реквізити, які затверджуються Радою та реєструються в установленому законом порядку. Після реєстрації Організації, у порядку передбаченому чинним законодавством України, держава забезпечує додержання її прав і законних інтересів.

1.8. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими спілками, рухами, фондами та окремими громадянами як в Україні, так і за її межами, які сприяють досягненню мети та виконанню завдань Організації.

1.9. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація має право здійснювати необхідну підприємницьку діяльність для досягнення статутних цілей

1.10. Організація несе відповідальність по своїх зобов’язаннях за рахунок власних коштів у відповідності до чинного законодавства України. Організація не несе відповідальності за борги та зобов’язання своїх членів.

1.11. Організація здійснює бухгалтерський облік і звітність у встановленому чинним законодавством порядку

1.12. Організація для досягнення мети своєї діяльності та у процесі здійснення всіх видів діяльності, передбачених цим Статутом Організації (далі Статут), має право від свого імені укладати угоди (контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції.

1.13. Юридична адреса Організації:  02091, Україна, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 154, кв. 184

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів членів Організації та їх сімей, сприяння консолідації і координації зусиль осіб постраждалих під час проведення АТО, переселенцям з тимчасово окупованих територій України, сімей загиблих, їх об’єднання у справі широкого та більш ефективного використання наявних економічних і правових засобів передбачених законодавством України.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1 Реалізація благодійних програм, спрямованих на матеріальну і соціальну підтримку, допомога потерпілим в результаті бойових дій на сході України та переселенцям з тимчасово окупованих територій України.

2.2.2  Організація діяльності і проведення акцій, спрямованих на залучення добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб в Україні і за кордоном, необхідних для реалізації програм допомоги.

2.2.3. Надання соціальної, юридичної і психологічної підтримки потерпілим в результаті бойових дій на сході України.

2.2.4. Залучення до благодійної діяльності все більшої кількості добровільних помічників, волонтерів, сприяючих реалізації програм підтримки і допомоги переселенцям з тимчасово окупованих територій України, їх навчання і вдосконалення

2.2.5. Проведення благодійних акцій і масових заходів, компаній по збиранню пожертвувань, благодійних лотерей і аукціонів з реалізації майна, що надійшло від благодійників.

2.2.6. Залучення фізичних та юридичних осіб до участі у благодійній  діяльності Організації. Залучення благодійних внесків українських і зарубіжних громадян, підприємств та організацій у вигляді грошових коштів та майна.

2.2.7.  Акумулювання фінансових коштів для здійснення благодійної діяльності.

2.2.8.  Надання одноразової фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги (в тому числі надання грантів) переселенцям з тимчасово окупованих територій України.

2.2.9. Надання систематичної фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги переселенцям з тимчасово окупованих територій України.

2.2.10. Налагодження контактів та співпраця з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Організації  відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

2.2.11. Допомога потерпілим в результаті бойових дій на сході України та переселенцям з тимчасово окупованих територій України у вирішенні побутових, судових, соціальних, конституційних, майнових  та інших питань .

2.2.12. Налагодження діалогу, обміну інформацією та співпраці з громадськими організаціями, органами влади та місцевого самоврядування, іншими інституціями громадянського суспільства.

2.2.13.  Вчиняти інші дії незаборонені законодавством України в інтересах членів Організації та їх сімей, осіб постраждалих під час проведення АТО, переселенцям з тимчасово окупованих територій України.

2.2.14. Надання всебічної правової допомоги членам Організації та малозабезпеченим громадянам України, в реалізації їх прав передбачених законодавством України. Сприяти наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Організації та їх сімей, осіб постраждалих під час проведення АТО, переселенцям з тимчасово окупованих територій України, в тому числі матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем

2.3. Основні принципи діяльності Організації.

Діяльність Організації базується на принципах:

— поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;

— колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;

— виборності всіх керівних органів Організації;

— періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вищестоящими органами;

— відкритості, гласності, прозорості;

— свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

— обов’язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.

Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Радою Організації терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

 

 

 1. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Організація має право:

3.1.1.  Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів та їх сімей, осіб постраждалих під час проведення АТО, переселенцям з тимчасово окупованих територій України,  у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2.  Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.1.3.  Вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та управління з питань діяльності Організації;

3.1.4.  На добровільних засадах засновувати  спілки (Організації) тощо, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.5.  Підтримувати прямі міжнародні контакти з Організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.6.  Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;

3.1.7.  Засновувати засоби масової інформації;

3.1.8.  Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.9.  Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, яке необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.10. Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, в тому числі, шляхом створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством;

3.1.11. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.12. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї;публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.13. Проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо);

3.1.14. Організовувати та проводити змагання, турніри інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.15. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.16. Здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.17. Вступати у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.18. Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.19. Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.20. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному   законодавству.

3.1.21. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.22. Самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників Організації;

3.1.23. Залучати до роботи в Організації за трудовим договором, договором підряду чи іншими договорами громадян, які не є членами Організації;

3.1.24. Самостійно планувати свою діяльність;

3.1.25. Здійснювати інші дії, що відповідають цілям і завданням діяльності Організації відповідно до діючого законодавства України.

3.2. Організація зобов’язана:

3.2.1. Неухильно додержуватись вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 

 1. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

4.1. Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним.

4.2.  Членами Організації можуть бути повнолітні громадяни України та іноземних держав, які підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Прийом колективних членів здійснюється на підставі протоколу, поданого уповноваженим органом (особою). Заява (протокол) вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності з порядком, визначеним у Положенні про членство в Організації.

4.4. Права члена Організації:

4.4.1. Обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією.

4.4.2. Брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації.

4.4.3. Вільно критикувати будь-який орган Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до  Правління  та вимагати розгляду скарг на Загальних зборах.

4.4.4. Звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді.

4.4.5. Звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів.

4.4.6. Сплачувати добровільні внески до Організації.

4.4.7.  Вільно виходити з Організації в будь-який час за власним бажанням за умови відсутності різного виду зобов’язань, угод та контрактів з Організацією.

4.4.8. Бути носієм інших прав, що виникають у зв’язку з членством в Організації.

4.4.9. Мати доступ до звітів Організації.

4.5.  Члени Організації зобов’язані:

4.5.1. Дотримуватись положень Статуту Організації.

4.5.2. Виконувати рішення керівних органів Організації.

4.5.3. Сприяти здійсненню завдань Організації.

4.5.4. Брати участь у заходах та зборах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації може бути припинено:

4.6.1. У разі добровільного виходу з членів Організації (на підставі поданої заяви).

4.6.2. У випадку визнання члена Організації недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним померлим за рішенням суду, а також у разі смерті члена Організації.

4.6.3. У випадку виключення члена Організації.

4.6.4. У випадку припинення діяльності Організації з моменту внесення відповідного запису до Реєстру об’єднань громадян.

4.7. Добровільний вихід із членів Організації відбувається шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі. Рішення щодо добровільного виходу члена з Організації приймає Рада Організації.

4.8. Припинення індивідуального членства в Організації має наслідком відставку особи з усіх посад у складі будь-яких органів Організації, крім штатних посад.

4.9. У випадку припинення членства в Організації, матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Організації, не повертаються.

4.10. Добровільний вихід або виключення із Організації залишає за особою право повторно вступити до Організації на загальних засадах.

4.11. Будь-який член Організації може бути виключений з Організації у наступних випадках:

4.11.1. Грубе або повторне порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів Організації.

4.11.2. Систематичне невиконання рішень керівних статутних органів Організації.

4.11.3. Вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Організації, спричинили погіршення її репутації.

4.11.4. Втрати зв’язку із Організацією – неучасті в діяльності Організації протягом 12(дванадцяти) попередніх місяців( неучасть в Загальних зборах), засіданнях, заходах Організації.

4.11.5. Негідна поведінка, що компрометує звання члена Організації.

4.12. Рішення про виключення члена Організації приймає Рада Організації.

4.13. Рада Організації може тимчасово припинити членство у Організації.

4.14. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

4.15. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються на черговому засіданні Ради Організації, а стосовно діяльності Ради Організації на Зборах. Якщо чергові Збори уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються в термін не більше двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

4.16. Члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.

 

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (далі Збори), які скликаються Радою Організації. Збори — скликаються не рідше як однин раз на рік. Про скликання і порядок денний Зборів члени Організації повідомляються не пізніше ніж за 15 днів до їх відкриття. В роботі Зборів приймають участь усі члени Організації.

5.2. Позачергові Збори можуть скликатися за рішенням Ради Організації, на вимогу Ревізійної комісії чи не менше ніж  10 % голосів членів Організації.

5.3. Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Організації надсилають до Ради Організації за сім днів, до дати скликання Зборів. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Рада Організації. Збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.

5.4. Збори в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 2/3 голосів членів Організації, що беруть участь у Зборах.

5.5. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Організації. Кожен член Організації має один голос.

5.6. Рішення приймаються закритим чи відкритим голосуванням більшістю голосів.

5.7. До компетенції Зборів входить:

— затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін і доповнень;

— обрання і відкликання Голови Ради Організації, Голови Ревізійної комісії, членів Ради і Ревізійної комісії, а також заслуховування їх звітів;

— приймання рішень щодо реорганізації чи саморозпуску Організації;

— затвердження звітів Голови Ради Організації, Голови Ревізійної комісії про діяльність у поточному році;

— висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Голові Ради Організації, Голові Ревізійної комісії;

— реалізація прав власності Організації;

— збори вправі приймати рішення з будь яких питань діяльності Організації.

5.8. Робота Зборів, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Зборів підписуються головуючим та секретарем, призначеним Зборами Організації для ведення протоколів.

5.9. Рішення, прийняті на Зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

5.10. У період між Зборами керівним органом Організації є Рада Організації, яка повноважна вирішувати будь-які питання діяльності Організації, що не належать до виключної компетенції Зборів Організації. Організація обирає Раду Організації на Зборах Організації, терміном на один рік. Чисельність Ради, форма її обрання, а також форма роботи визначаються Зборами Організації.

5.11. Рада Організації:

— скликає Збори Організації, пропонує питання для обговорення на Зборах Організації;

— розглядає питання про прийом або виключення членів Організації та організовує їх облік;

— проводить підготовку та затвердження документів, що регламентують діяльність Організації, статутних програм;

— проводить підготовку річних планів діяльності Організації та їх затвердження;

— затверджує поточний кошторис доходів і витрат;

— надає матеріальну допомого та заохочення членам Організації;

— вирішує питання про надання статусу почесного члена Організації;

— проводить запровадження нагород, призів Організації;

— вирішує питання про представництво і захист прав і законних інтересів членів Організації в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських органах та в судах;

— проводить розгляд та вирішення спірних питань між членами Організації;

— затверджує символіку Організації;

— приймає рішення про вступ до громадських об’єднань, їх асоціацій;

— приймає рішення про створення (закриття) відокремлених підрозділів Організації;

— обирає (звільняє) керівників відокремлених підрозділів;

— затверджує Положення про відокремлені підрозділи;

— приймає до свого розгляду інші питання, які можливі в межах цього Статуту.

5.12. Засідання Ради скликаються Головою, проводяться за мірою необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Рішення вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні члени Ради, які мають не менше ніж 60% голосів. Веде засідання Ради Голова.

5.13. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У випадку рівності голосів, голос Голови є вирішальним.

5.14. Кожний член Ради має один голос, який може передати іншому члену Організації, в зв’язку з чим оформлює відповідне доручення.

5.15. Рішення Ради можуть прийматися методом опитування, для чого оформлюється протокол опитування, підписаний членами Ради. Рішення, прийняте таким чином, повинно бути підписане членами, які мають не менше ніж 60% голосів.

5.16. Голова Ради Організації обирається Зборами на один рік, він:

— очолює Організацію, а також керує Радою;

— без доручення діє від імені Організації і виступає від її імені в державних, громадських органах, організаціях, установах, підприємствах і їх об’єднаннях усіх видів і форм власності і судових органах, а також перед громадянами як в Україні, так і поза її межами, дає доручення;

— управляє коштами та іншим майном Організації, володіє правом першого підпису на фінансових (включаючи банківські) документах, заключає від імені Організації договори (контракти, угоди) з юридичними і фізичними особами;

— видає накази, розпорядження, дає доручення і вказівки, обов’язкові для усіх працівників Організації;

— здійснює іншу діяльність в межах своїх повноважень.

5.17. Відносини Організації зі своїми працівниками, їх соціальне забезпечення і соціальне страхування регулюються трудовим законодавством з урахуванням особливостей, визначених контрактами.

5.18. Контроль за дотриманням Статуту, діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Зборами на один рік в кількості не менше трьох осіб.

5.19. Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Зборів, вимогою 1/3 членів Організації або за власною ініціативою.

5.20. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових Зборів Організації або засідання Ради Організації, якщо виникла загроза інтересам Організації чи її членів, або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації чи її членів.

5.21. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, що обирається Зборами Організації на один рік, він:

— здійснює контроль за фінансово-господарчою діяльністю Організації;

— перевіряє правильність використання і збереження грошових коштів та матеріальних цінностей;

— отримує у посадових осіб Організації необхідні документи, фінансові та інші документи, а також особисті пояснення та інформацію;

— вносить на Збори Організації пропозиції за матеріалами перевірок.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

6.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України

6.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.3. Організація:

—      організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

—      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

—      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечать чинному законодавству України.

6.4. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо, з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

7.1. Організація може мати у власності і оперативному управлінні власні кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутних завдань.

7.2. Джерелами надходження коштів і іншого майна Організації є:

— членські, цільові та інші грошові та іншого вигляду майнові внески членів Організації;

— добровільні внески і пожертвування вітчизняних і закордонних юридичних і фізичних осіб;

— кошти та інше майно, передані Організації засновниками і державою;

— дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів;

— інші кошти і майно, набуті на засадах, що не заборонені законодавством.

7.3. Організація встановлює і регулює, відповідно з цим Статутом, розмір, порядок надходження і використання членських, цільових та інших внесків, а також інших коштів та майна.

7.4. Внесками членів Організації можуть бути матеріальні цінності, цінні папери, паї і частки, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Вартість внеску визначається на момент його передання Організації.

7.5. Кошти та майно Організації спрямовуються на фінансування та реалізацію її статутних завдань за рішеннями керівних органів відповідно до компетенції, що визначені цим Статутом.

7.6. Кошти та інше майно Організації використовуються на:

— адміністративно-господарські потреби Організації;

— фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до мети її діяльності;

— оренду та придбання необхідного майна;

— оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

— матеріальне заохочення членів Організації;

— матеріальну допомогу членам Організації;

— виплату членських внесків громадським об’єднанням, членами яких є Організація;

— інші витрати, передбачені чинним законодавством та потребами Організації.

7.8. Організація має право продавати, здавати в оренду, обмінювати, передавати безкоштовно в тимчасове або довічне користування юридичним чи фізичним особам частину свого майна, списувати його з балансу у встановленому чинним законодавством порядку.

 

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

 

8.1. Організація та створені нею юридичні особи ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять платежі до бюджету в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.2. Відповідальність за належне виконання цих вимог покладається на головного бухгалтера Організації, який наділяється відповідними правами і звітує Голові Ради.

8.3. Фінансовий рік складається з 1 січня по 31 грудня включно.

8.4. Річний звіт складається і затверджується не пізніше ніж через два місяці після завершення фінансового року.

8.5. Організація та її посадові особи несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться у звіті та балансі згідно з чинним законодавством.

 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

9.1. Організація має право на утворення відокремлених підрозділів. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами, вони утворюються за рішенням Ради Організації згідно із Статутом та є підпорядкованими та підзвітними Раді Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи створюються за наявності не менше трьох членів. Громадяни, які бажають створити відокремлений підрозділ, збираються на ініціативні збори, за результатами яких приймають рішення про бажання створити відокремлений підрозділ Організації. Відповідна ініціатива оформлюється протоколом (у двох примірниках) та надсилається до Ради Організації, яка розглядає протокол та приймає рішення про створення відокремленого підрозділу, або про відмову в його створенні у 15-ти денний термін. Один оригінал протоколу про створення відокремленого підрозділу зберігається у Раді Організації.

9.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

9.4. Відокремлені підрозділи Організації та їхні члени користуються всіма правами, якими наділені члени Організації, і виконують завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу призначається Радою Організації, організовує діяльність членів відокремленого підрозділу Організації по виконанню Статуту, веде облік членів, що приймаються до Організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації.

9.6. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити Статуту Організації.

9.7. Відокремлені підрозділи мають такі повноваження:

— реалізують статутні завдання та мету Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради Організації;

— проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

— представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

9.8. Керівник відокремленого підрозділу має право:

— використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

— отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

— бути присутнім на Зборах Організації, засіданні Ради Організації;

— звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

— захищати свої законні права та інтереси;

— отримувати всебічне сприяння від керівних органів Організації.

9.9. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

— дотримуватись вимог Статуту Організації;

— активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

— не допускати дій спрямованих на порушення честі та гідності членів Організації.

9.10. Відокремлені підрозділи Організації припиняють свою діяльність за рішенням Ради Організації на підставі заяви 3/4 членів відокремленого підрозділу або з ініціативи Ради Організації у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та/або бездіяльності його членів.

9.11. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

9.12. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо до відання Організації.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

1) за рішенням Організації прийнятим Зборами Організації, яке приймається більшістю не менш ніж як у 3/4 голосів членів організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

10.2. Реорганізація Організації відбувається згідно з рішенням Зборів, що приймається більшістю голосів членів Організації, присутніх на Зборах. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Організації, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Організації вирішується на підставі відповідного рішення Зборів членів Організації.

10.3. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення її діяльності.

10.4. Про прийняте рішення щодо реорганізації, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, відповідно до вимог законодавства.

10.5. Діяльність Організації може бути припинена за рішенням Зборів членів Організації. Саморозпуск Організації відбувається згідно з рішенням Зборів, що приймається більшістю голосів членів Організації, присутніх на Зборах.

10.6. Якщо рішення про заборону (примусовий розпуск) Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її припиненням, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Діяльність Організації вважається припиненою з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

10.7. У випадку прийняття рішення про саморозпуск Організації, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Зборами членів Організації відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.8. Збори членів Організації встановлюють порядок і строки проведення припинення діяльності Організації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про припинення.

10.9. Під час процедури припинення діяльності Організації ліквідаційна комісія несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самій Організації, членам Організації, а також третім особам.

10.10. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Зборам членів Організації

10.11. У разі припинення Організації її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації і за рішенням Зборів членів Організації повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного чи місцевого бюджету.

10.12. Після припинення діяльності Організації, документи постійного зберігання, а також документи, щодо особового складу, передаються установленим порядком на зберігання до відповідних архівів. Упорядження та передача документів здійснюється силами та за рахунок засобів Організації відповідно до вимог архівних органів.

 

 1. 11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ.

 

11.1. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом — рішення з цих питань приймаються Загальними Зборами.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

12.1. Члени Організації мають право звернутися до керівних органів Організації та/або посадових осіб Організації відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, з заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

12.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації та посадових осіб Організації, внаслідок яких:

— порушено права та законні інтереси члена Організації (групи членів Організації);

— створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/або законних інтересів;

— на члена Організації покладено обов’язки, що не стосуються діяльності Організації;

— члена Організації незаконно притягнуто до відповідальності.

12.3. Вимоги до звернення:

— звернення адресуються керівним органам Організації та/або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

— у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

— звернення може бути усним (викладеним членом Організації на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Організації до відповідного органу чи посадовій особі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

— звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

— письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

12.4. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через п’ятнадцять днів від дня його надходження.

12.5. Якщо питання, порушені в зверненні, не входять до повноважень органу чи посадової особи, яким воно адресоване, таке звернення в термін не більше п’яти робочих днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що негайно повідомляється члену Організації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається члену Організації з відповідними роз’ясненнями. Забороняється направляти скарги членів Організації для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

12.6. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

12.7. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж члена Організації з одного й того ж питання, якщо таке питання було вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом.

12.8. Пропозиції та зауваження членів Організації розглядаються керівними органами Організації, які повідомляють члена Організації про результати розгляду.

12.9. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань). Дані органи зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

12.10. Скарга на дії чи рішення керівного органу Організації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена Організації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Організації з прийнятим за скаргою рішенням ― безпосередньо до суду.

12.11. Член Організації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Організації, має право:

— особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

— знайомитися з матеріалами перевірки;

— подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

— бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

— користуватися послугами представника, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

— одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

— висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

— вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

12.12. Керівні органи Організації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

— об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

— на прохання члена Організації запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

— скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

— забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

— письмово повідомляти особу про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

— вживати заходів, щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано члену Організації в результаті порушення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання члена Організації не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома колективу Організації;

— у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою, роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

— не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

— особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати членів Організації про хід цієї роботи.

12.13. Посадові особи Організації зобов’язані проводити особистий прийом членів Організації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для членів Організації час. Графіки прийому доводяться до відома членів Організації.

12.14. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду члену Організації повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

13.1. Керівні органи звітують перед членами Організації один раз на рік під час проведення Зборів.

13.2. Звітують перед членами Організації персонально Голова Ради Організації та Голова Ревізійної комісії.

13.3. Звіти Голови Ради Організації та Голови Ревізійної комісії оформляються у письмовому вигляді, та після оголошення долучаються до протоколу Зборів.

13.4. За результатами звіту керівних органів Організації Збори приймають рішення щодо оцінки їх діяльності на «задовільно» або «незадовільно».

13.5. У разі отримання керівними органами Організації оцінки «незадовільно» вони підлягають переобранню Зборами.

13.6. Усі керівні органи Організації мають у 15 денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

13.7. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

 

 

 1. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

 

14.1. Внесення змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту приймається рішенням загальних Зборів.

14.2. У разі, якщо зміни, що вносяться до Статуту стосуються його незначної частини, приймається рішення про внесення змін до Статуту. У разі зміни значної частини положень Статуту (більше, ніж половини), приймається рішення про затвердження нової редакції Статуту.

14.3. Рішення про внесення змін до Статуту, затвердження нової редакції Статуту приймаються, не менш як 3/4 голосів членів Організації.

14.4. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.

14.5. Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації у встановленому законодавством порядку.